Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  SAOPŠTENJA
 Decembar 2018
Okoliš i energija Budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj, 2017-2018.
Turizam Statistika turizma u BiH, oktobar 2018.
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - oktobar 2018.
 Novembar 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, septembar 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - septembar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za septembar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za septembar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (III kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (III kvartal)
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u III kvartalu 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, septembar 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, septembar 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, septembar 2018.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - III kvartal 2018.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu III kvartal 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - treći kvartal 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - treći kvartal 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - oktobar 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, treći kvartal 2018
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini III kvartal 2018. godine
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - septembar 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - septembar 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, III kvartal 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima septembar 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost septembar 2018.
Strukturne poslovne statistike Strukturne poslovne statistike – preliminarni rezultati za 2017. godinu
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, treći kvartal 2018.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u oktobru 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u oktobru 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u oktobru 2018. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu oktobar 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu oktobar 2017. - oktobar 2018.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za oktobar 2018. - prethodni rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, III kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, III kvartal 2018.
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2017 - Ugalj, Koks
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, III kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u oktobru 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, oktobar 2018.
 Oktobar 2018
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u augustu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, august 2018.
Turizam Statistika turizma u BiH, august 2018.
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2018., prvi rezultati
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u preduzećima, 2018. prvi rezultati
Saobraćaj i komunikacije Telekomunikaciona oprema, mreža i usluge, BiH, 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - august 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, II kvartal 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - II kvartal 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, prvi kvartal 2018.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, drugi kvartal 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za august 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za august 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, august 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, august 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, august 2018.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja ranih usjeva i voća, 2018
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - septembar 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u augustu 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u augustu 2018.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u septembru 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za septembar 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVKA
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu septembar 2017. - septembar 2018. - ISPRAVKA
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu septembar 2018. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u septembru 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u septembru 2018. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, septembar 2018.
Obrazovanje Statistika obrazovanja 2017/2018. godine - konačni podaci - ISPRAVKA
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u septembru 2018. - prvi rezultati - ISPRAVKA
 Septembar 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, juli 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juli 2018.
Okoliš i energija Javni odvoz i odlaganje komunalnog otpada, 2017
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juli 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juli 2018.
Okoliš i energija Sistem javne odvodnje, 2017. godine - ISPRAVKA
Okoliš i energija Skupljanje i distribucija vode, 2017. godine
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juli 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juli 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juli 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u julu 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u julu 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, II kvartal 2018.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, II kvartal 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - august 2018. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-VI mjesec 2018. godine
Okoliš i energija Korištenje i zaštita voda od zagađivanja u industriji, 2017. godine
Strukturne poslovne statistike Strane podružnice u Bosni i Hercegovini (Inward FATS) za 2016. godinu
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u augustu 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u augustu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u augustu 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za august 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu august 2017. - august 2018.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu august 2018. godine - prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod – rashodni pristup 2007. – 2017.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2018.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, II kvartal 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2018. godine
 August 2018
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi na kraju proljetne sjetve 2018.
Investicije Investicije u 2017. godini, prethodni podaci - ISPRAVKA
Turizam Statistika turizma u BiH, juni 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - juni 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za juni 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za juni 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (II kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (II kvartal)
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u II kvartalu 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u junu 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u junu 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juli 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, drugi kvartal 2018
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu II kvartal 2018.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - II kvartal 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, II kvartal 2018.
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - juni 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - drugi kvartal 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - drugi kvartal 2018.
Kriminalitet Maloljetni učinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, drugi kvartal 2018.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - juni 2018.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini II kvartal 2018. godine
Okoliš i energija Nauka, tehnologija i inovacije - Patenti, 2017
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u julu 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u julu 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u julu 2018. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juli 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juli 2017. - juli 2018.- ISPRAVKA
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juli 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVKA
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, II polugodište 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juli 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, II kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, II kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u julu 2018. - prvi rezultati
Okoliš i energija Emisije stakleničkih plinova iz otpada 2017
Kriminalitet Punoljetni učinioci krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, 2017.
Okoliš i energija NAUKA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJE - INOVATIVNE AKTIVNOSTI PREDUZEĆA, 2014-2016
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, juni 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, juni 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, juni 2018.
 Juli 2018
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u maju 2018. - prvi rezultati
Nacionalni zdravstveni računi Statistika nacionalnih zdravstvenih računa, 2016.
Okoliš i energija Otpad iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti, 2016.
Turizam Statistika turizma u BiH, maj 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - maj 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - I kvartal 2018. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, I kvartal 2018.
Stanovništvo Svjetski dan stanovništva 11.07.2018.
Tržište rada Anketa o radnoj snazi 2018, prethodni podaci
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za maj 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za maj 2018.
Industrija Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda u BiH (PRODCOM) 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, maj 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, maj 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, maj 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - juni 2018. godine
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u maju 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u maju 2018.
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Dohodovni pristup, prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod za Bosnu i Hercegovinu 2017 - Proizvodni pristup, prvi rezultati
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za juni 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu juni 2017. - juni 2018.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu juni 2018. godine - prethodni podaci
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u junu 2018. godine
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u junu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, juni 2018.
 Juni 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, april 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - april 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za april 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za april 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, april 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, april 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, april 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, I kvartal 2018.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, I kvartal 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u aprilu 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u aprilu 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - maj 2018. godine
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi, I-III mjesec 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, I kvartal 2018.
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj I kvartal 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, I kvartal 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Okoliš i energija Obnovljivi vodni resursi, 2000-2017
Okoliš i energija Klimatske promjene 2000-2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u maju 2018. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu maj 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za maj 2018. - prethodni rezultati - ISPRAVKA
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu maj 2017. - maj 2018. ISPRAVKA
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, maj 2018.
Okoliš i energija Prekogranični promet neopasnog otpada 2017
 Maj 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, mart 2018.
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u I kvartalu 2018.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - mart 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za mart 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za mart 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2018. po obračunskom periodu (I kvartal)
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u martu 2018.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u martu 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - april 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, I-III 2018
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, mart 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, mart 2018.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, mart 2018.
Poljoprivreda Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2017. godini
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o akvakulturi, 2017.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, drugi kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, treći kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Elektronske komunikacije, četvrti kvartal 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini I kvartal 2018. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, I kvartal 2018.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, prvi kvartal 2018.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu I kvartal 2018.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - I kvartal 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - prvi kvartal 2018.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - prvi kvartal 2018.
Saobraćaj i komunikacije Vazdušni saobraćaj 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u aprilu 2018. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu april 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za april 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu april 2017. - april 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, I kvartal 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, I kvartal 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u aprilu 2018. - prvi rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, I kvartal 2018.
Obrazovanje Statistika obrazovanja- srednje obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
Obrazovanje Statistika obrazovanja- visoko obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
 April 2018
Obrazovanje Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u školskoj 2017./2018. godini
Okoliš i energija Ukupni energetski bilans, BiH, 2014-2016
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu januar 2017. - januar 2018.
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu februar 2017. - februar 2018.
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za januar 2018. - prethodni rezultati
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za februar 2018. - prethodni rezultati
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, februar 2018.
Okoliš i energija UN CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA - Odabrani indikatori za mjerenje napretka u Bosni i Hercegovini
Turizam Statistika turizma u BiH, februar 2018.
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u januaru 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u januaru 2018. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u februaru 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u februaru 2018. godine
Poljoprivreda Brojno stanje stoke i peradi i stočna proizvodnja u 2017. godini
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - februar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za februar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za februar 2018.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u januaru 2018. - prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u februaru 2018. - prvi rezultati
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, februar 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, februar 2018.
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, februar 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Realni indeksi prometa trgovine na malo u BiH, februar 2018.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - mart 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u februaru 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u februaru 2018.
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, četvrti kvartal 2017.
Obrazovanje Statistika obrazovanja- osnovno obrazovanje u školskoj 2017/2018. godini
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u martu 2018. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u martu 2018. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, III kvartal 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Granični promet putničkih motornih vozila i putnika, IV kvartal 2017. godine
Saobraćaj i komunikacije Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj IV kvartal 2017. godine
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za mart 2018. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu mart 2017. - mart 2018.
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu mart 2018. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u martu 2018. - prvi rezultati
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u martu 2018. godine
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, mart 2018.
Tržište rada Istraživanje o troškovima rada 2016
 Mart 2018
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa distributivne trgovine u BiH, IV kvartal 2017.
Obrazovanje Anketa o obrazovanju odraslih 2017
Turizam Statistika turizma u BiH, januar 2018.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa ostalih usluga u BiH, IV kvartal 2017.
Šumarstvo Proizvodnja, prodaja i zalihe šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u 2017. godini
Šumarstvo Cijene i indeksi cijena šumskih sortimenata u BiH u 2017. godini
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za januar 2018.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za januar 2018.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, januar 2018
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, januar 2018
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, septembar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, oktobar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, novembar 2017.
Okoliš i energija Kratkoročni pokazatelji energetske statistike, decembar 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, janauar 2018.
Saobraćaj i komunikacije Prvi put registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Saobraćaj i komunikacije Registrovana cestovna motorna vozila za 2017. godinu
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, II kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, III kvartal 2017.
Saobraćaj i komunikacije Granični promet robe i cestovnih teretnih motornih vozila, IV kvartal 2017.
Stanovništvo Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u 2017. godini
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - februar 2018. godine
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u januaru 2018.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u januaru 2018.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama, IV kvartal 2017.
Poljoprivreda Prodaja poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u 2017. godini
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda, IV kvartal 2017.
Poljoprivreda Otkup i direktna prodaja/realizacija poljoprivrednih proizvoda u 2017. godini
Poljoprivreda Indeksi cijena u poljoprivredi u 2017.
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u januaru 2018. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u februaru 2018. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu januar 2018. godine - prethodni podaci
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu februar 2018. godine - prethodni podaci
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - IV kvartal 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod, rashodni pristup, IV kvartal 2017.
 Februar 2018
Turizam Statistika turizma u BiH, decembar 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - decembar 2017.
Poljoprivreda Zasijane površine i zasadi u jesenjoj sjetvi, 2017
Stanovništvo Unutrašnje migracije u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu
Šumarstvo Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u BiH prema asortimanu u IV kvartalu 2017.
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Električna i toplotna energija
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Prirodni plin
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Ugalj, Koks
Okoliš i energija Statistika energije 2016 - Nafta, derivati nafte
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za decembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II polugodište)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za decembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (IV kvartal)
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih u 2017. po obračunskom periodu (II polugodište)
Okoliš i energija Cijene električne energije i prirodnog plina, I polugodište 2017.
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, decembar 2017.
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, decembar 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, decembar 2017
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u decembru 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u decembru 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar 2018. godine
Vanjska trgovina Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza BiH, 2017
Poljoprivreda Proizvodnja južnog voća i maslina, 2017
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Izdata odobrenja za građenje u Brčko distriktu IV kvartal 2017.
Građevinarstvo Izdata odobrenja za građenje u BiH - IV kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Brčko distriktu - četvrti kvartal 2017.
Građevinarstvo Indeksi proizvodnje u građevinarstvu u Bosni i Hercegovini - četvrti kvartal 2017.
Poljoprivreda Godišnji izvještaj o strukturi inkubatorskih stanica, 2017
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, period januar - decembar 2017.
Građevinarstvo Cijene prodatih novih stanova, u Bosni i Hercegovini IV kvartal 2017. godine
Građevinarstvo Stambena gradnja u Bosni i Hercegovini, IV kvartal 2017.
Građevinarstvo Vrijednosti građevinskih radova u inostranstvu od strane preduzeća iz BiH, period januar - decembar 2017.
Građevinarstvo Građevinski radovi u inostranstvu, četvrti kvartal 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa u prijevoznim i skladišnim djelatnostima u BiH, IV kvartal 2017.
 Januar 2018
Saobraćaj i komunikacije Korištenje informaciono - komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno, 2017., prvi rezultati
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u novembru 2017. - prvi rezultati
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - rashodni pristup III kvartal 2017. godine
Nacionalni računi Bruto domaći proizvod - III kvartal 2017. godine
Okoliš i energija Domaća potrošnja materijala, 2015-2016
Saobraćaj i komunikacije Poštanske usluge, treći kvartal 2017.
Turizam Statistika turizma u BiH, novembar 2017.
Turizam Kumulativni podaci statistike turizma u BiH, januar - novembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih za novembar 2017.
Tržište rada Prosječne mjesečne isplaćene neto plaće zaposlenih za novembar 2017.
Poljoprivreda Požnjevena površina i proizvodnja kasnih usjeva, voća i grožđa, 2017
Poljoprivreda Klanje stoke i peradi u klaonicama, novembar 2017
Poljoprivreda Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvedeni mliječni proizvodi, novembar 2017
Poljoprivreda Mjesečni izvještaj o aktivnosti inkubatorskih stanica, novembar 2017.
Tržište rada Zaposleni po djelatnostima u novembru 2017.
Tržište rada Registrirana nezaposlenost u novembru 2017.
Vanjska trgovina Statistika robne razmjene BiH sa inostranstvom, januar - decembar 2017. godine
Cijene Indeks proizvođačkih cijena industrije u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
Cijene Prosječne potrošačke cijene u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
Cijene Indeks potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini u decembru 2017. godine
Poslovne statistike Brčko distrikta BiH Indeks obima industrijske proizvodnje u Brčko distriktu decembar 2017. godine - prethodni podaci
Industrija Indeks obima industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini za decembar 2017. - prethodni rezultati
Industrija Mjesečni indeksi industrijske proizvodnje za Bosnu i Hercegovinu decembar 2016. - decembar 2017.
Kratkoročne uslužne statistike Indeksi prometa trgovine na malo u BiH, decembar 2017.
Industrija Indeks prometa industrije Bosne i Hercegovine u decembru 2017. - prvi rezultati
Demografija i socijalne statistike
> Tržište rada58
> Obrazovanje6
> Stanovništvo5
> Kriminalitet2
> Nacionalni zdravstveni računi1
Ekonomske statistike
> Cijene33
> Vanjska trgovina15
> Nacionalni računi11
Poslovne statistike
> Industrija35
> Građevinarstvo30
> Turizam23
> Kratkoročne uslužne statistike21
> Strukturne poslovne statistike2
> Investicije1
Poljoprivreda, okoliš i regionalne statistike
> Poljoprivreda52
> Šumarstvo6
Multi-domenske statistike
> Okoliš i energija29
> Saobraćaj i komunikacije26
Brčko Distrikt
> Poslovne statistike Brčko distrikta BiH15